Vedtægter

§ 2

§3

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

Københavns Automobil Klub, Sekretariatet den 20.12.2001.

Kontingent for 2020: 

Første halvår: Kr. 1.200,- inkl. jubilæumsfond /  Andet halvår: Kr. 1.200,- inkl. jubilæumsfond

Klubbens navn er Københavns Automobil Klub (KAK). Klubbens værneting er København. Klubbens stiftelsesdag er 25 oktober 1957.

Klubbens formål er at arbejde for motorsagens interesser og større færdselssikkerhed, samt gennem loyalt sammenhold, selskabelige sammenkomster og møder at udvikle et godt og bærende kammeratskab medlemmerne i mellem.

Som medlemmer kan kun optages personer, der er fyldt 30 år og af klubbens siddende bestyrelse anses for egnede.


Medlemmer kan skriftligt indstille personer til optagelse, når der samtidig angives fyldestgørende oplysninger om vedkommende person.


Klubbens ordinære generalforsamling kan, uden at dette henregnes som lovændring, ansætte et maksimum for medlemstal. 


Kontingent 

§4

Årsbidraget fastsættes af generalforsamlingen og betales inden udgangen af marts måned.* Ved optagelse efter 1. juli betales kun det halve bidrag. **


Har et medlem ikke, efter skriftlig påmindelse, betalt det forfaldne årsbidrag inden udgangen af den påfølgende måned fra forfaldsdag, anses vedkommende medlem som slettet af medlemslisten og kan ikke senere genoptages uden mod betaling af det skyldige beløb. 


Gyldig udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til enten klubbens kasserer eller sekretær inden udløbet af november måned.

Klubbens ledelse

§5

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, heraf 1 formand, som vælges særskilt.


Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og ceremonimester.


Valg til bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. Formand samt kasserer og ceremonimester vælges på ulige årstal, medens næstformand og sekretær vælges på lige årstal.


Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb, kan denne supplere sig selv indtil den kommende generalforsamling, men det sådan indtrådte medlem skal da straks på valg uanset anden turnus.


Bestyrelsen har ret til at vælge 2 konsulenter i den administrative ledelse, men disse skal være medlemmer af klubben.  


Bestyrelsen kan udnævne protektor og æresmedlemmer, men disse udnævnelser skal bekræftes af medlemmerne på den førstkommende ordinære generalforsamling.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne kan afholdes pr. telefon. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er tilstede, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer bevisligt har fundet sted. I så tilfælde er ved stemmelighed formandens (næstformandens) stemme afgørende.


Sekretæren fører protokol over alle møder.    

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet forelægges klubbens revisor, således at det godkendte regnskab kan fremlægges ved generalforsamlingen medio januar.

Regnskab for FEST- OG RESERVEFOND ***føres særskilt.   

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig, uanset fremmødtes antal, undtagen ved lovændring of opløsning. Dirigenten vælges af generalforsamlingen.  

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:


1.     Valg af dirigent. 

2.     Beretning

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af årskontingent.

4.     Forslag fra bestyrelsen.

5.     Forslag fra medlemmer.

6.     Valg af bestyrelse.

7.     Valg af revisor.

8.     Eventuelt.


Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det ved skriftlig anmodning til bestyrelsen med angivelse af forhandlings-spørgsmålet.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 10. dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.****


Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med undtagelse af forslag til lovændringer, som skal være indsendt senest 1 måned før. 

Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Til forandring af lovene og om klubbens opløsning fordres mindst 2/3 af de stemmeafgivendes antal, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af klubbens samlede medlemstal.


Er der afgivet 2/3 af de stemmeafgivendes antal for et forslag, men disse ikke udgør mindst 1/3 af medlemstallet, skal bestyrelsen inden 8 dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med ovennævnte kvalificerede stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal.


Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive sin stemme ved et andet medlem. Intet medlem må dog benytte mere end én fuldmagt.    

Klubben hæfter med alle sine aktiver for opfyldelse af klubbens forpligtelser. Der påhviler således ikke personligt ansvar for det enkelte medlem i så henseende.


Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og skal i enhver henseende handle, som god forretningsskik tilsigter.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens mening eller efter henstilling fra mindst 25% af medlemmerne anses for at have modarbejdet eller på anden måde skadet klubbens interesser. Vedkommende medlem har dog ret til at forelægge sagen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.   


Nærværende vedtægter er tidligere revideret 13.03.1958, 05.02.1959, 04.03.1964, 06.10.1965 og 04.02.1970.


Noter:


*Beløbet kan eventuelt indbetales i 2 halvdele.


**Kontingentet dækker de ordinære møder med op til 2 retter mad ekskl. drikkevarer.


***Bidrag til Fest- & Reservefonden er kr. 20,- pr. fremmødende pr. gang. Dette gælder også for gæster. Bidraget betales også for KAK arrangerede møder udover de ordinære møder.

Ændret den 8/1-2020, hvorefter gæster ikke opkræves dette beløb og opkrævningen hos medlemmerne sker fremover samtidig med opkrævning af halvårskontingent. Pr første halvår 2020 og fremadrettet opkræves således i alt kr. 1.200,-, hvoraf kr. 160,- dækker bidrag til Fest- & Reservefonden.****Generalforsamlingen har vedtaget, at indkaldelse til generalforsamling kan ske pr. mail, såfremt bestyrelsen har modtaget oplysning om det enkelte medlems mailadresse.


Gæster:

Gebyr for gæster til ordinære møde fastsættes af bestyrelsen. P.t. er beløbet fastsat til kr. 250,- pr. gang, hvilket dog ved enkelte lejligheder kan afvige afhængig af det enkelte arrangement.

Samme person kan kun møde som gæst 2 gange indenfor en helårssæson. Ønsker en gæst at komme oftere, må gæsten indmelde sig som medlem og betale kontingent.


Udenlandske medlemmer:

Er fritaget for at betale kontingent men bibeholder retten til at deltage i klubbens møder og arrangementer mod at betale den til enhver tid gældende gæstepris for klubmøder og arrangementer.
Vedtægter for 

Københavns Automobil Klub


Navn og formål

§ 1